Om oss

Kårföreningen vid JMK

Kårföreningen vid JMK är forumet där vi studenter har makten. Här kan du testa på att göra radio, skriva i tidningen, anordna samtalskvällar eller pubaftnar. Det du behöver göra är att gå med i Stockholms Universitets studentkår – det gör du enkelt här: http://www.sus.su.se/medlemskap – och betala kåravgiften. Kontakta vår ordförande för mer information om oss.

Tillsammans gör vi JMK bättre och skoltiden roligare! Vi ses!

Ordförande

E-post: karforeningenJMK@gmail.com

Ordförandeskapet:

David Hernqvist

Ordförande 2020-2021

Tog hösten 2019, tillsammans med Erik Jenderbo, initiativet att blåsa nytt liv i Studenttidningen Femte Statsakten. Blev utsedd till ordförande kort därpå.

Marcus Lagercrantz

Ordförande 2018-2020

Återupplivade den inaktiva Kårföreningen vid JMK och skapade dess nuvarande byråkrati. Januari 2020 lämnade han över ordförandeskapet till David Hernqvist.

Stadgar för Kårföreningen vid JMK

Senast reviderade 2018-10-07

1 § Föreningens firma

 • 1.1 Föreningens namn är Kårföreningen vid JMK.

2 § Föreningens ändamål

 • 2.1 Föreningens ändamål är att medverka i utvecklingen av utbildningen samt främja medlemmarnas intresse i studiesociala och ekonomiska frågor.
 • 2.2 Föreningen är demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden med respekt för människors lika rätt och värde.

3 § Föreningens säte

 • 3.1 Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun, verkar under Stockholms Universitets Studentkår (SUS) och är riktad till studenter vid JMK samt Stockholms Universitet.

4 § Beslutsregler

 • 4.1 Majoritetsbeslut gäller vid alla möten. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst. Öppen omröstning sker om inte sluten omröstning begärs av röstberättigad medlem på mötet.

5 § Medlemskap

 • 5.1 Alla som stödjer föreningens ändamål (enligt § 2) samt är medlemmar i SUS är välkomna att gå med i föreningen.
 • 5.2 Medlemskap i föreningen erhålles genom muntlig eller skriftlig intresseanmälan till styrelsen (mot uppvisande av att ha uppfyllt § 5.1). Medlemskapet gäller för den termin inom vilken anmälan inkommit.
 • 5.3 Samtliga medlemmar innehar en (1) röst-, förslags-, kandidats- och närvarorätt på termins- och medlemsmöten.
 • 5.4 Medlemsavgift i föreningen beslutas på terminsmötet.
 • 5.5 Medlem som anses motverka föreningens ändamål (enligt § 2) kan endast uteslutas av en enhällig styrelse. Medlem som uteslutits kan överklaga till terminsmötet.
 • 5.6 Medlem som skriftligen meddelar styrelsen sitt utträde ur föreningen eller inte betalar terminsavgift till SUS anses därmed ha sagt upp sitt medlemskap.

6 § Verksamhet

 • 6.1 Föreningens verksamhet omfattar följande:
 • 6.1.1 Studenttidningen Femte Statsmakten.
 • 6.1.2 Radio JMK 95.3.
 • 6.1.3 JMK-TV.
 • 6.1.4 PUB-verksamhet med andra studiesociala aktiviteter.
 • 6.1.5 Övrig verksamhet.
 • 6.2 Föreningens årliga verksamhet är uppdelad i två (2) terminer:
 • 6.2.1 Höstterminen: 1 september – 15 januari.
 • 6.2.2 Vårterminen: 16 januari – 30 juni.
 • 6.3 Ingen verksamhet bedrivs under sommaren i juli eller augusti.

7 § Terminsmöte

 • 7.1 Föreningens högsta beslutande organ är terminsmötet samt extrainsatt terminsmöte.
 • 7.2 Föreningen ska hålla ett (1) ordinarie terminsmöte per termin mellan fyra (4) dagar till två (2) veckor efter att terminen har börjat.
 • 7.3 Kallelse och möteshandlingar ska utfärdas senast en (1) vecka innan terminsmötet av styrelsen. Dessa skall utsändas via föreningens facebook-sida samt intranätet. Ärenden som inte angivits i föredragningslistan får inte upptas till beslut om inte minst 2/3 av det totala antalet röstberättigade vid terminsmötet är ense därom.
 • 7.4 Styrelsen utses av terminsmötet.
 • 7.5 Om styrelsen eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till ett extra terminsmöte. På detta möte kan endast ärenden som nämnts i kallelsen (enligt § 7.3) behandlas. Extra terminsmöten kan hållas när som helst under terminen.
 • 7.6 Vid ordinarie terminsmötet ska, förutom övriga frågor, följande tas upp till behandling:
 • 7.6.1 Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare.
 • 7.6.2 Fastställande av dagordning.
 • 7.6.3 Mötets behöriga utlysande.
 • 7.6.4 Styrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisning.
 • 7.6.5 Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 7.6.6 Medlemsavgift.
 • 7.6.7 Arvodering.
 • 7.6.8 Val av ordförande för föreningen.
 • 7.6.8 Val av vice ordförande för föreningen.
 • 7.6.9 Val av ansvarig utgivare för Femte Statsmakten.
 • 7.6.10 Val av ansvarig utgivare för Radio JMK 95.3.
 • 7.6.11 Val av ansvarig utgivare för JMK-TV.
 • 7.6.11 Val av ansvarig för PUB-verksamhet med andra studiesociala aktiviteter.
 • 7.6.12 Val av kontaktperson för SUS.
 • 7.6.13 Val av valberedning.

8 § Valberedning

 • 8.1 Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter utsedda av terminsmötet varav en (1) är sammankallande och äger utslagsröst i valberedningsprocessen.
 • 8.2 Till terminsmötet ska valberedningen föreslå medlemmar till styrelsen samt bereda eventuella övriga personval.

9 § Firmatecknare

 • 9.1 Föreningens firma tecknas av ordföranden.
 • 9.2 Firmatecknaren har rätt att skriva under avtal för föreningen samt förtroende att utföra ekonomiska transaktioner i föreningens namn.

10 § Kontaktperson

 • 10.1 Ansvarig kontaktperson gentemot studentkåren (SUS) utses av terminsmötet.
 • 10.2 Har till uppgift att granska föreningen i enlighet med SUS stadgar.
 • 10.3 Ansvarar för föreningens återkommande omregistreringsansökan till SUS senast 31 mars varje vårtermin, för att säkerställa föreningens fortlevnad.

11 § Styrelsen

 • 11.1 Består av medlemmar som väljs på terminsmöte. Ansvarar för att föreningens verksamhet och ekonomi sköts fram till nästa ordinarie terminsmöte.
 • 11.2 Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna närvarar.
 • 11.3 Styrelsen ska bestå av en (1) ordförande tillika firmatecknare, en (1) vice ordförande samt en (1) ansvarig för respektive verksamhet.
 • 11.4 Arvodering för styrelsen beslutas på terminsmötet.
 • 11.5 Ordförande kan samtidigt vara verksamhetsansvarig.
 • 11.6 Styrelsen kan inom sig utse fler eventuella poster och utskott.
 • 11.7 Styrelsen äger rätten att adjungera ytterligare ledamöter. Dessa äger däremot ingen röst- eller yrkanderätt.
 • 11.8 Den verksamhetsansvarige ansvarar för sin verksamhet och dess ekonomi.
 • 11.9 Varje verksamhetsansvarig ska innan varje terminsslut lämna in en skriftlig redogörelse till styrelsen över hur verksamheten har fungerat under terminen, s.k. verksamhetsberättelse.
 • 11.10 Styrelsen ansvarar för att alla dokument insamlas i respektive ”praxispärm” som ska finnas tillgängligt på föreningsexpeditionen.
 • 11.11 Styrelsen sammanträder som den beslutar.
 • 11.12 Ansvarar för att kalla till samt förbereda styrelse- och terminsmöten. Kallelse till styrelsemöte skall utfärdas senast (4) dagar innan via föreningens facebook-sida (kallelse till terminsmöte enligt § 7.3).
 • 11.13 Alla föreningens medlemmar äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena där endast styrelsemedlemmar även äger rösträtt.
 • 11.14 Protokoll från styrelse- och terminsmöten skall av styrelsen anslås på föreningens facebook-sida samt finnas tillgängligt på föreningsexpeditionen.

12 § Ändring av stadgar

 • 12.1 Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid terminsmöte 2/3 av majoritet om ändringen framgått i kallelsen.
 • 12.2 Alla stadgeändringar ska meddelas till Stockholms Universitets Studentkår.

13 § Föreningen upplösning

 • 13.1 Upplösning av föreningen kan endast ske med över 3/4 majoritetsbeslut vid två (2) på varandra följande terminsmöten med minst fyra (4) veckors mellanrum, varav (1) är ett ordinarie terminsmöte, samt endast om frågan framgått i kallelsen.
 • 13.2 Kvarvarande tillgångar ska vid upplösning tillfalla Stockholms Universitets Studentkår.